تست شخصیت‌شناسی (MBTI)

تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)

MBTI مخفف عبارت Myers-Briggs Type Indicator است و یک مدل شخصیت شناسی است که کمک می‌کنه تیپ شخصیتیمون را بشناسید و متناسب با خصوصیات ذاتیمون مسیر زندگیمون را به سمت موفقیت طراحی کنیم.
MBTIکمک می‌کنه مسیر شغلیمون را درست انتخاب کنیم، روابط موثروهدفمندی با دیگران برقرارکنیم و اهداف خود را به گونه‌ای شناسایی می کنه که متناسب با نیازها و استعدادهای شخصیمون باشه.
نتیجه‌ای آزمون شامل یک کلمه چهار حرفی است و بر اساس آن تیپ شخصیتتون یکی از شانزده تیپ شخصیتی MBTI است.

  • تست شخصیت شناسی MBTI از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است.
  • این آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و تمایلات شما در گذراندن اوقات فراغت را نشان می دهد.تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.
1.وقتي قرار است براي يك روز كامل به جایي بروم ترجیح می دهم قبل از رفتن:
2.اگر معلم باشم، ترجیح می دهم:
3.من معمولاً:
4.من معمولاً:
5.من معمولاً کسانی را می پسندم که :
6.در اغلب امور:
7.وقتي با عده اي از مردم هستم، معمولا ً‌ترجيح مي دهم:
8.ترجيح مي دهم بسياري از كارها را:
9.اگر قرار باشد فقط يكي از این صفات را به من نسبت دهند، ترجيح مي دهم به من بگویند:
10.در يك گروه بزرگ بيشتر ترجيح مي دهم:
11.بيشتر جذب شخصی می شوم که:
12.پيروي از برنامه اي كه از قبل زمان بندي شده:
13.معتقدم ديگران:
14.فكر اينكه براي كارهاي آخر هفته خود ليستي تهيه كنم:
15.دوست دارم توسط دیگران به این تعريف توصيف شوم:
16.تمايل دارم بيشتر اوقات خود را:
17.در كارهاي روزانه:
18.ترجيح مي دهم شخصی را به عنوان دوست انتخاب كنم كه:
19.من می توانم:
20.وقتي كه كار خاصي را لازم است انجام دهم، دوست دارم:
21.براي این مورد ارزش بيشتري قائلم:
22.در مطالعه هنگام اوقات فراغت:
23.افرادي كه تازه با آنها آشنا مي شوم:
24.در برنامه ريزي براي مسافرت هاي خود ترجيح مي دهم:
25.در انجام كاري كه بسياري از افراد ديگر نظير آن را انجام مي دهند این شيوه ها برايم راحت تر است:
26.بسياري از مردم مرا شخصی با:
27.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
28.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
29.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
30.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
31.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
32.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
33.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
34.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
35.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
36.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
37.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
38.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
39.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
40.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
41.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
42.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
43.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
44.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
45.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
46.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
47.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
48.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
49.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
50.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
51.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
52.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
53.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
54.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
55.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
56.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
57.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
58.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
59.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
60.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
61.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
62.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
63.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
64.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
65.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
66.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
67.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
68.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
69.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
70.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
71.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
72.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
73.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
74.بودن در كنار تعداد زيادي از افراد:
75.هنگام تصميم گيري كداميك برايتان از اهميت بيشتري برخوردار است؟
76.معمولا تفریحاتی برایم جالب تر است اگر:
77.در ميهماني ها:
78.در بسياري از مواقع ترجيح مي دهم:
79.من معمولاً:
80.چنانچه در انتخاب یکی از دو نوع امور شغلي آزاد باشم، مشاغلی را ترجيح مي دهم:
81.شناخت روحيات من:
82.معمولاً این دروس را ترجيح مي دهم:
83.در ميهماني ها:
84.رفتارم را بيشتر:
85.با این افراد می توانم یك گفتگو را تا هرزمان كه لازم باشد ادامه دهم:
86.اگر بخواهم روي پروژه ي مهمي كه يك هفته ديگر شروع مي شود كار كنم:
87.این توصيف برايم خوشايندتر است:
88.پيروي از برنامه زمان بندي شده را:
89.ترجيح مي دهم با رئيس يا معلمی كار كنم که:
90.وقتي روي پروژه مهمي كار مي كنم، رویهم رفته ترجيح مي دهم:
91.در موقعيت هاي اجتماعي معمولاً:
92.ترجيح مي دهم:
93.ترجيح مي دهم براي انجام بسياري از كارها: